8 (495)136-9992
8 (800)700-2738

Вьетнамцы комментируют ситуацию с китайским рынком "Москва-Иу"

26.10.2011

Вьетнамцы комментируют ситуацию с китайским рынком "Москва-Иу"

Вх.166/2011. Вьетнамский информационный портал VIETINFO в свою очередь прокомментировал недавний материал Радио "Вести ФМ" о появлении на территории Москвы нового китайского рынка "Москва-Иу". РАСПП напоминает, что в этом интервью для ведущей российской радиостанции дал оценку этому факту, предложив практические пути решения проблем, связанных с общественно-политической атмосферой вокруг строительства. РАСПП считает, что комментарий со стороны вьетнамского сообщества по данному вопросу не является случайным, учитывая значительные сложности во взаимоотношениях на уровне КНР-СРВ. Вьетнамские наблюдатели внимательно отслеживают процесс развития китайского бизнеса в РФ, не только учитывая все недостатки, но и сложную социальную атмосферу, связанную с отношением москвичей к китайским рынкам.

 

VIETINFO / Moskva: Doanh nhân Trung qu?c bám r? ? MKAD

http://www4.vietinfo.eu/kinh-doanh/moskva-doanh-nhan-trung-quoc-bam-re-o-mkad-.html  

 

Trong tháng 11 s?p t?i, ngay  giao l? gi?a ???ng vành ?ai MKAD và ???ng cao t?c Dmitrovsky s? khai tr??ng  h?ng m?c trong giai ?o?n ??u c?a qu?n th?  trung tâm th??ng m?i "Moskva-Yiwu" chuyên bán  hàng hóa t? Trung Qu?c. 

?ây là d? án h?p tác ??u t? gi?a  t?p ?oàn b?t ??ng s?n hàng ??u c?a Nga "Tashir Group" và t?p ?oàn "Shifen" c?a Trung Qu?c, t?o n?n t?ng cho m?t giai ?o?n  phát tri?n m?i trong ho?t ??ng th??ng m?i  gi?a Nga và ??t n??c láng gi?ng Trung qu?c, theo tin t? ChinaPro. Ru ngày 24-10.

 Vi?c xây d?ng Trung tâm th??ng m?i "Moskva-Yiwu" ?ã ???c b?t ??u vào tháng T? n?m nay. Trong th?c t?, ?ây s? là m?t khu v?c th??ng m?i kho?ng 100 000 mét vuông v?i t?ng m?c ??u t? d? án kho?ng h?n   200 tri?u ?ôla v?i t? l? ??u t? : "Tashir"- Nga chi?m 75% và "Shifen"- Trung qu?c chi?m 25%. Các công ty c?a Nga ch?u trách nhi?n v? xây d?ng d? án, nhà ??u t? Trung Qu?c ch?u trách nhi?m vi?c t? ch?c th??ng m?i.

Hi?n nay ?ã có kho?ng 300 công ty ??ng ký thuê qu?y t?i trung tâm mua s?m "Moskva-Yiwu", ch? y?u là các công ty buôn  bán v?t li?u xây d?ng, ?? gia d?ng và qu?n áo s?n xu?t t? Trung Qu?c. Trong tòa nhà ???c b? trí h?n 1.500 qu?y hàng.

Theo m?t chuyên gia hàng ??u c?a c? quan t? v?n cho các doanh nghi?p trong Liên minh Nga-Châu Á Trofimchuk Gregory cho bi?t, qu?n th? TTTM "Moskva-Yiwu"  ???c xem  là m?t “s?n ph?m m?i”  vì nó ???c d?a trên "n?n t?ng h?p pháp”, không ch? bao g?m trung tâm buôn bán các s?n ph?m hàng hóa Trung qu?c, mà còn là n?i làm th? t?c h?i quan cho hàng hóa nh?p kh?u, ký túc xá cho nhân viên là ng??i nh?p c?.

Trung tâm mua s?m này s? tr? thành trung tâm th??ng m?i v?n minh c?a doanh nhân Trung Qu?c ? Nga. Nhi?u chuyên gia  Nga cho r?ng: m?i v?n ?? s? ph? thu?c vào công ty qu?n lý và theo các ?ánh giá,  t?p ?oàn "Tashir Group", v?n có khá nhi?u kinh nghi?m th?c hi?n các d? án t??ng t?, n?i ?ây s? không bi?n thành  m?t khu “ ch? tr?i” và không l?p l?i s? ph?n c?a khu ch? "Cherkizov”.

Ông Alexey Shaskolsky nh?n ??nh: phía Trung Qu?c ?ang có m?i quan tâm m?nh m? ??n th? tr??ng Nga, vì v?y h? s? c? g?ng  th?c hi?n t?t d? án này, sau ?ó d?c án theo ki?u này s? ???c nhân r?ng ? các vùng khác ? n??c Nga.

Trung tâm "Moskva-Yiwu" không ph?i là d? án b?t ??ng s?n ??u tiên v?i s? tham gia và góp v?n c?a nhà ??u t? Trung Qu?c ? Liên bang Nga. Ngày 16 tháng 9 n?m 2011 ? vùng Krasnogorsk ngo?i ô  Moskva ?ã khai tr??ng Trung tâm v?n phòng và H?i ch? Th??ng m?i “Greenwood”, ???c xây d?ng v?i s? tham gia c?a t?p ?oàn "Chentun." D? ki?n ??trong t??ng lai g?n s? ti?p t?c xây d?ng các trung tâm có s? tham gia c?a doanh nghi?p Trung Qu?c "Công viên Huamin" v?i di?n tích 200 km vuông trong khu v?c Botanhichecsky t?i Moskva  và qu?n th? th??ng m?i- nhà ? “ Hòn ng?c Baltic" ? thành ph? St Petersburg v?i di?n tích 205 ha.

Theo chuyên gia Shaskolsky, v?n ??u t? vào d? án "Moskva-Yiwu" có th? s? ???c thu h?i trong kho?ng 5 n?m ho?c có th? trong th?i gian ít h?n. Có th? ng??i Trung Qu?c s? bày bán ? ?ây các m?t hàng Trung qu?c ch?t l??ng cao v?i giá c? t??ng ??i th?p, tuy nhiên ông  Shaskolsky cho r?ng c? dân g?c Moskva s? ng?i ??n ?ây mua s?m…vì lòng t? tr?ng (!). Theo ông, khu th??ng m?i  "Moskva-Yiwu"  c?ng nh? ch? "Cherkizov" tr??c ?ây, s? tr? thành n?i t?p trung các ti?u th??ng chuyên buôn bán hàng l? trong c? n??c Nga.

Tap ?oàn Tashir Group ???c thành l?p n?m 1999 b?i doanh nhân Samvel Karapetyan. T?p ?oàn  chuyên v?  xây d?ng nhà ?, v?n phòng, khách s?n, trung tâm mua s?m và nhà kho. Trong danh m?c ??u t? c?a T?p ?oàn có T? h?p th??ng m?i ?a n?ng Europark trên ??i l? Ruplevckoe, Trung tâm th??ng m?i trên ??i l? Leningrad, Trung tâm mua s?m Erevan Plaza trên ph? B.Tulskayavà Trung tâm th??ng m?i và gi?i trí d??i th??ng hi?u Rio, là th??ng hi?u chung c?a Tashir Group. Trong giai ?o?n kh?ng ho?ng, Tashir Group ?ã thanh lý cùng lúc vài h?p ??ng l?n và nh? v?y t?ng t?m ?nh h??ng c?a mình trên th? tr??ng b?t ?ông s?n Moskva. Doanh thu c?a công ty vào cu?i n?m 2010 ??t t?ng c?ng g?n1,8  t? ?ôla.

Thành ph? Yiwu (cách Th??ng H?i 300 km) là khu v?c s?n xu?t hàng tiêu dùng l?n nh?t c?a Trung Qu?c ??i v?i hàng hóa tiêu dùng. Hi?n nay, doanh nhân t? 209 qu?c gia trên th? gi?i th??ng mua ngu?n s?n ph?m hàng hóa t? Yiwu. Thành ph? này ???c nhi?u ng??i bi?t ??n ? Nga t? ngu?n s?n ph?m ?? ch?i, ?? trang trí n?m m?i t? lâu ???c cung c?p trên th? tr??ng Nga.

 

Ngu?n: chinapro.ru/ Baonga

 

 

 

 

Trung tâm th??ng m?i "Moskva-Yiwu" ???c xây d?ng t? tháng 4-2011

 

 

 

 Возврат к списку